Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών CeHA

Σκοπός του ΙΠ-ΙΤΕ είναι η διεξαγωγή βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών και η διάθεση προϊόντων στους τομείς δραστηριότητάς του, καθώς επίσης και η σύνδεσή των δραστηριοτήτων του με τις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.

Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού, το Ινστιτούτο Πληροφορικής αναγνωρίζει τους Κινδύνους που απειλούν την Ασφάλεια των Πληροφοριών που παράγονται και διακινούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013.

Η δέσμευση για την Ασφάλεια Πληροφοριών και για την αποφυγή περιστατικών που μπορούν να την πλήξουν υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

  • Προστασία των πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες του Ινστιτούτου από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,
  • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
  • Ασφαλείς διαδικασίες ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών, συστημάτων και υπηρεσιών,
  • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,
  • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών,
  • Έλεγχο των διακινούμενων και ανταλλασσόμενων πληροφοριών και δεδομένων,
  • Προστασία των συμφερόντων του Ινστιτούτου και όσων συναλλάσσονται με αυτό και το εμπιστεύονται,
  • Άμεσο και αποτελεσματικό χειρισμό περιστατικών και παραβάσεων ασφαλείας,
  • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών.
  • Δέσμευση στην πιστή εφαρμογή των Πολιτικών Ασφάλειας και όλης της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Το Ινστιτούτο δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης των Πληροφοριών έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας σε όσους συναλλάσσονται με αυτό.